Boltepolitikk

Romsdal Tindegruppe har noen regler som alle må forholde seg til for å verne naturen vi ferdes i.

20110501_romsdalshorn_0990-1
  1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.

  2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.

  3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.

  4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

  1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.

  2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.

  3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.

  4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.