Romsdalshorn

Rappelrute på Romsdalshornet

  1. Debattinnlegg
  2. Referat fra medlemsmøte på Grand Hotell mandag d. 8. juni 2009

1. Debattinnlegg

Følgende debattinnlegg har landet i Styreleder sin innbakke i perioden 20. mai – 28. mai 2009.

Innleggene er på bakgrunn av Iver Gjenstenli sitt innlegg i henholdsvis Blekka og Romsdal Budstikke.

Dag Hagen

hei igjen iver!
alt vel i dala?
hørte det planlegges ny rapellrute fra hornet?
positivt. jeg har guidet dit 30 ganger og synes det var like kjipt
hver gang.
har dere fått noen negative reaksjoner?
hilsen dag

Susanne til Stein Tronstad NKF

1. Hvem har ansvaret hvis det skjer ulykker med det utstyret som RTG monterer til rappell?

2. Hvem har ansvaret med å kontrollere og vedlikeholde utstyret fremover?

 

Stein Tronstad

Heia Susanne

Det er et vanskelig spørsmål du stiller, men ikke så vanskelig at det bør stoppe tiltaket.  Ulykkene på nåværende rappellrute har vel allerede skjedd, og hvis dere har en løsning som vil løse eller i alle fall lette problemet (primært steinsprang over andre klatrere), da vil jeg tro at gjennomføring av løsningen både vil forbedre sikkerheten og lette ansvarsforholdene.

Svaret på hvem som har ansvaret hvis det skjer ei ulykke med det nye utstyret, er ikke 100% opplagt.  Det beste holdepunktet vi har for å si noe om dette er Pål Jensens utredning om klatring og erstatningsansvar (NKF 2001), og den kan du selv lese på http://www.klatring.no/files/pdf_filer/sikkerhet/Klatring%20og%20erstatningsansvar%20PJ.pdf.

Her vises det til to mulige utgangspunkt for et erstatningsansvar, nemlig subjektivt og objektivt ansvar.  Subjektivt ansvar er i dette tilfellet nokså lite sannsynlig.  For at dette skal inntre, må det være en åpenbar årsakssammenheng mellom skadehendelsen og noe som noen har gjort i åpenbar uaktsomhet.  Hvis vi forutsetter at RTG gjør ordentlig arbeid når rappellruta monteres, vil ikke denne uaktsomheten være til stede. 

Objektivt ansvar er mer komplisert, men forutsetter i alle fall at en risiko som kan kalles ekstraordinær slår til.  I praksis er det teknisk svikt dette kan være aktuelt for, altså at et rappellfeste svikter fullstendig fordi begge boltene, kjetting eller sjakler svikter, og dermed utløser ulykke.  I følge Pål kan man "vanskelig utelukke objektivt ansvar for teknisk svikt også i klatresammenheng".  Men i et tilfelle som dette er det også en del forhold som taler mot det, og jeg tror ikke vi kan gi noe klart svar før et liknende tilfelle eventuelt blir rettslig prøvd.  Personlig tror jeg det er mulig å føre en del gode argumenter mot noen form for ansvar for klubben sin del i dette tilfellet (igjen forutsatt at trasevurdering og montering av den nye ruta blir gjort med beste skjønn og faglige kompetanse).  Uten å gå for langt inn i dette, kan jeg peke på to forhold som må være viktige. 

Det ene forholdet er at det står tusenvis av bolter, rappell- og snufester rundt på norske klatreklipper og fjelltopper, og blant klatrere er det en kjent sak at slike faste forankringer kan ryke.  Det skjer sjelden, men det skjer, enten det nå skyldes dårlig innfesting, mangler eller konstruksjonsfeil ved utstyret, korrosjon, forvitring eller løst fjell.  (En annen sak er at det ofte ikke vil være mulig å finne noen å gå til erstatningssak mot hvis en bolt eller et feste svikter, simpelthen fordi det er helt uvisst hvem som har satt inn festet. Hittil har ingen forsøkt seg med noe erstatningssøksmål i slike saker.)  At faste forankringer kan ha svakheter er allment kjent i klatremiljøet, og slik sett er det en grunnleggende forutsetning for klatrernes vurdering av sin egen sikkerhet. 

Det andre forholdet er at klatring på høye topper som Romsdalshornet i seg selv er en risikofylt aktivitet.  Enhver klatrer som ønsker å begi seg opp på toppen må gjøre en rekke vurderinger og valg for å ivareta sin egen og taulagets sikkerhet: Vær og føreforhold, rutevalg, bekledning og annet utstyr, løst fjell på og rundt ruta, hvor det skal sikres og ikke sikres, hvor returen skal gå og om faste forankringer - det være seg gamle gjensatte kiler og slynger eller nylig monterte rappellfester - skal brukes eller ikke brukes.  Det har alltid vært og vil alltid være slik at enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhet under ferdsel i fjellet, og det opplagt for enhver at dette ansvaret er mer vidtrekkende under alpine forhold som dette.  (Dermed kan vi etter mitt skjønn også utelukke noe ansvar for andre enn de involverte klatrerne hvis det skulle skje ulykker på rappellruta av andre grunner enn at festene ryker.  Hvis det skulle skje nye steinsprangulykker, må dette opplagt være klatrernes eget ansvar selv om det skulle vise seg at ruta er lagt gjennom steinete terreng.)

Så til spørsmål nr 2, som er litt enklere.  Ingen "har" ansvaret for å kontrollere og vedlikeholde utstyret, men det er naturlig at RTG som tiltakshaver tar det på seg.  Det er et moralsk ansvar mer enn et formelt.  RTG gjennomfører vel dette for å bedre sikkerheten for alle de klatrerne som besøker Hornet, og da bør det være i klubbens interesse å sikre at sikkerhetsforbedringen blir varig.  Det er verken formelle krav eller gode erfaringsdata å bygge på ved utforming av tilsyns- og vedlikeholdsordning, og i praksis vil vel ordningen bli at erfarne klatrere som er engasjert i klubben kaster et blikk på boltene hver gang de tilfeldigvis er på Hornet og rappellerer ruta.  Når korrosjonen på boltene begynner å bli såpass synlig at folk legger merke til det, er det tid for nærmere inspeksjon.

Ellers har jeg allerede registrert diskusjoner om den nye ruta med en del gode argumenter både for og imot Iver sitt forslag - men det regner jeg med et såpass stort og kompetent miljø som Romsdal finner den beste løsningen på.  Håper i alle fall dette svaret er til hjelp!

Iver

Hei, ja dette var grundig og interessant, men foreløpig er det jo ikke så mange som har kommet med meninger om forslaget. Syns nok det er litt svakt at ikke flere av de aktive gaidene og klatrerne ikke bidrar med synspunkt. Jeg håper det ikke betyr at noen kommer med hva de mener etter at tiltaket eventuelt er gjennomført… Alle jeg har snakket med, støttet tiltaket. Har du fått noen muntlige tilbakemeldinger.Til Halvors påpekning om at dette vil komme overraskende vil jeg si: Når vi eventuelt har fjernet rappellruta i Nordveggen, må vi selvsagt sette opp informative og tydelige plakater ved vegbommen, i gapet og på toppen av Hornet.

Halvor

Det var interessant å lese Stein sitt svar.

Som jeg har ytret tidligere, så synes Iver sitt forslag har mye bra i seg. Det går an å forestille seg mange vil kunne få en flott og helt sikkert tryggere tur på Hornet en finværsdag sommerstid.

Det jeg tenker på som utfordringen med forslaget til Iver er at denne turen ar av en helt annen karakter enn tidliger. Den er mye lengre og er mer kompleks i den forstand at det er flere parti som kan være utsatt . Det er også vanskeligere å finne rett vei. I tett tåke og regn vil dette kunne bli aktualisert og det er mange utsatte parti på returen som en kan rote seg ned i. 

vi er sikkert alle enige i at alle som skal på en slik tur som Hornet bør ha det minimum av ferdigheter og form som gjør at de kan komme seg ned i god behold. Men nå er det slik at Hornet, med eksisterende rappellrute, har tilgjengeliggjort fjelle for mange flere enn det som godt er. Det blir derfor en utfordring å klare å opplyse om at denne turen nå blir av hen helt annen karakter. Og at turen for de fleste krever bedre vær.

At forslaget vil minske sjansen for at folk får stein i hodet er uomtvistelig. Men om den vil føre til økt sikkerhet på fjellet, det er jeg ikke sikker på.  Hva tror dere?

Iver

Interessante synspunkt, Halvor. Jeg formulerte meg bevisst spissformulert for å provosere fram en debatt. Så får vi se hva klatremiljøet i Romsdal mener. Til ditt synspunkt må jeg jo si meg enig i at retur over Lillehornet/Hornaksla/Olaskardstinden blir en betydelig mer komplisert tur i dårlig vær, men spørsmålet er hva som skal veie tyngst. Personlig tror jeg fremdeles vi bør gjøre noe drastisk (ALTSÅ FJERNE DEN EKSISTERENDE RAPPELLRUTA) før vi får alvorlige skader eller dødsulykker i Nordveggen. Et slags kompromiss ville det kanskje være å utstyre både sørsida over Lillehornet og Normalvegen i Halls renne/Østsida med faste rappellfester, og informere godt om dette – men likevel beholde rappellruta i Nordveggen. Effekten ville kanskje være større spredning i returtrafikken, og færre som rappellerer og river ned stein i Nordveggen. Vel, det er jo et synspunkt, men personlig tror jeg ikke det er godt nok.

Kanskje burde Romsdal Tindegruppe innkalle til et medlemsmøte på Åndalsnes så snart som mulig for å diskutere, og ”vedta” hva vi skal gjøre?

Nils

Viktig diskusjon dette her, men også viktig at man ikke forhaster seg og tar det første og beste alternativet. Som det er sagt før så er det jo ikke rappellruta det er noe feil med, men alle folkene der. Jeg er veldig enig med Halvor i at det foreslåtte alternativet, totalt sett, kanskje ikke vil føre til økt sikkerhet. 

Romsdalshorn er blitt tilgjengeliggjort med boltene i nordveggen gjennom 20 år, dette er sterkt innarbeidet i det norske (og europeiske) klatremiljøet. Veldig mange av de som klatrer fjellet og forsøker har dårlige forutsetninger for å klatre Romsdalshorn. Ved å fjerne boltene i nordveggen og bolte sydryggen over Lillehornet lager man en MYE lengre og mer kompleks tur hvor risikoen er stor for at ting skjer mens man er i tau, men også etterpå. Man kan informere om risiko og slikt, men så lenge det blir etablert en ny rappellrute vil fortsatt mange av de som ikke burde vært der prøve å klatre Hornet, fordi returen er boltet.

Slik jeg ser det er det tre alternativer(i min prioriterte rekkefølge):

- Fjerne boltene i nordveggen

- Rebolte nordveggen

- Utbedre og sette opp flere fester på normalveien

Ved og fjerne boltene og informere godt om dette tror jeg man fjerner hovedproblemet, nemlig alle folkene. De som har forutsetninger for å klatre Romsdalshorn vil fortsatt komme seg opp og ned på en "trygg" måte, enten ned nomalveien eller nordveggen. 

Å komme seg ned normalveien er heller ikke rett frem, spesielt ikke hvis man ikke har gått opp der. Og det er mye løst fjell også der. Men jeg tror det er et bedre alternativ enn over Lillehornet. Det vil spre folk i større grad enn det som er faktum i dag da dette vil bli en mer populær rute opp. Turen over Lillehornet vil pga den relativt harde graden ikke bli en mye brukt vei opp selv om den boltes. 

Ser frem til andre innspill!

Susanne

Bra med innspill i saken, ser ut som om at det faktisk har kommet litt gang i debatten nå.
 
Ikke at jeg på noen måte er ekspert innen de problemstillingene som knytter seg opp mot etablering av ny/riving av eksisterende rappellrute, men synspunkter har jeg selvfølgelig uannsett:
 
1. Det er et faktum at en rappellrute over Litlehornet/Hornaksla blir en annen type tur i forhold til lengde, vanskegrad med mer, og riving av den eksisterende rappellruta vil medvirke til å øke tersklen for å dra på Hornet. Men er dette egentlig ikke bare positivit??
 
2. Jeg mener, at det er en dårlig idè å etablere ny rappellrute ned Halls Renne, fordi vi nettopp ønsker å kanalisere trafikken vekk fra der, hvor mange folk klatrer opp. De som ønsker å ta seg ned Halls renne kan etter min mening ta seg ned uten tau/slik det blir gjort i dag.
 
3. Ang. Halvors synspunkter om "overraskelsesmomentet": Det er klart, at riving av eksisterende rappellrute og etablering av my må markedsføres nasjonalt og internasjonalt. F.eks., om det blir etablert en ny rappellrute i år, da kan den eksisterende stå denne sommer, men rives før neste sesong. En bestemt dato må settes. Markedsføringen skal selvfølgelig i gang så snart en ny er etablert. De som evt. da ikke får med seg, at det gamel jernet i Nordveggen er vekk oppdager det jo på første taulengde - da er det begrenset hvor "overraska de blir", og det er fortsatt forholdsvis enkelt å snu.
 
4. Å klatre opp Nordveggen på Hornet og komme seg enkelt ned igjen via rappell er en flott tur. Samtidig åpner dagens tilrettelegging opp for, at det kanskje er noen som tar turen uten at de egentlig burde gjøre det?? Bare en fornemmelse, som en bør være forsiktig med å uttale seg om...

Bjarte

Får hive meg på og komme med et innlegg jeg også.

Først til Nils: skjønner ikke helt at du vurderer rebolting i Nordveggen som et godt alternativ. Tror ikke kvaliteten på rappellfestene er det største problemet i denne veggen.

Jeg synes forslaget til Iver er godt. En slik rappellrute vil føre til at en del lag vil returnere ned Halls renne, men dette er ikke noe problem for de som er kjent. For de som ikke er så godt kjent er returen over Litjehornet lett å finne og lett å følge. Innebærer riktignok et par taulengder med klatring, men dette er ikke noe vanskeligere enn det som må forseres på veien opp. Største fordelen med retur over Litjehornet er at rappellene er sikre og ikke utsetter andre klatrere for særlig fare. Jeg synes man må kunne forutsette at folk som klatrer på Hornet er utstyrt for å ferdes i fjellet og kan finne veien ned fra Hornaksla sjøl i dårlig vær.

Det at Hornet har vært tilrettelagt som et lavlandsklatrefelt synes jeg ikke vi må ta hensyn til. Det er da vel helt greit at Hornet blir en tur som er litt krevende igjen? Jeg tror ikke det tar lang tid før denne endringen blir innarbeidet hos folk som har tenkt seg på tur i Romsdalsfjellene. Det er ikke noen menneskerett å komme på Hornet ;)

For å konkludere så tror jeg at en ny rappellrute over Litjehornet vil føre til høyere nivå på de som klatrer på Hornet. Folk vil i større grad respektere Hornet som en ordentlig fjelltur med de følgene dette har. Man vil være bedre forberedt på skiftende vær, og mer oppmerksomme på å snu i tide. Folk som guider vil bruke lengre tid, kan ta seg bedre betalt og vil ha en mye sikrere tur. Nordveggen vil bli en stilig fjellrute igjen - uten borebolter.

Så jeg synes vi skal gå for dette.

Iver

Bare en liten kommentar til siste del av innlegget fra Nils: ”Turen over Lillehornet vil pga den relativt harde graden ikke bli en mye brukt vei opp selv om den boltes.”

Jeg må på det sterkeste understreke at mitt forslag ikke er å bolte klassikeren ”Sydeggen”. Skrekk og gru – ettermelet mitt blir vel ille nok selv uten et slikt overgrep mot romsdalsnaturen!! Forslaget mitt er å sette to rappellfester (2 x 2 limbolter) på sørsida av Lillehornet: Ett på kanten av selve toppen og ett på den store hylla. Selve klatreruta må selvsagt ikke røres ut over dette! I tillegg kommer de to rappellfestene for å komme fra Romsdalshornet ned i skaret mellom Hornet og Lillehornet. Legger ved tegning! (Her er det også tegnet inn standplasser for å øke sikkerheten opp på Lillehornet og Hornaksla. Det kan selvsagt diskuteres om det er nødvendig.

Ole Tangen

Jeg må bare gi min støtte til Iver, og er enig med Bjarte om at det er helt greit at Hornet blir litt mer krevende. Samtidig tror jeg det er veldig viktig at dette blir godt formidlet. Kanskje er det en ide med et midlertidig skilt ved Gapet og et i hytta på toppen? Å rebolte nordveggen ser jeg ikke som et alternativ.

Nils

Helt enig, Bjarte, det er ikke kvaliteten på boltene som er det største problemet. Men uansett er jeg ikke sikker på om det foreslåtte alternativet er noe bedre/sikrere.

Og vi MÅ ta hensyn til at Romsdalshorn er å regne som et lavlandsklippefelt, men hva vi ønsker å gjøre med det er en annen sak. Nå som det går for å være det vil en ny rappellrute fortsatt gjøre det til et klippefelt. Jeg tror at folk vil oppfatte en rappellrute som en rappellrute enten den går på den ene siden av fjellet eller den andre. Dermed vil vi fortsatt få alle folkene opp der, de ser ikke at den nye rappellruta er en mye mer krevende tur. 

Nei, det er ingen menneskerett å komme seg på Hornet. Og hovedproblemet er ikke fjellet, men alle folkene. Vi bør derfor se på hvordan vi kan få noen av de som ikke har noe der å gjøre til å bli hjemme. For å gjøre fjellet til det en gang var, en krevende fjelltur, tror jeg at man må fjerne boltene i Nordveggen og ikke sette opp noe nytt andre steder. 

Dessuten er det vel også en etisk/prinsipiell diskusjon, i tilegg til den sikkerhetsmessige, rundt det å bolte opp fjellene våre!

Uansett hva som blir gjort må det i hvert fall informeres ut til klatrenorge, mye mer om det enn det Romsdalsmiljøet har for vane å informere.

Det er litt for sent med skilting på toppen.

Og helt tilslutt;

Hvis man går for forslaget til Iver og klarer å informere godt nok om at det er en lang og krevende tur, vil kanskje færre prøve seg på Hornet, hva vet jeg. Og da trengs kanskje ikke den ruta i det hele tatt - folk vil heller gå ned Halls, og da kan man jo like godt la vær å bolte noe som helst, og heller informere om det... Kanskje var det ønsketenkning?

Halvor

Iver

Med mulighet for at jeg har misforstått hvor rappellankerene ned fra Lillehornet er tenkt, så har jeg vanskelighet med å se for meg at disse ikke blir stående i Sydveggruta - på hylle eller ikke hylle. Og da har Nils et poeng - at det kanskje ikke gjør så mye for at denne rutta blir så lite klatret.  Dersom rappellankerne ned her plasseres godt i forhold til taudrag og at man skal kunne stå trygt, så blir de nok stående der det er naturlig å ta standplass på vei opp. Om dette medførerriktighet, så bør RTG også vurdere dette momentet - om man skal sette rappellankere i eksisterende ruter.

Men så kan man kanskje hevde at ruta blir så lite klatret at inngrepet vil kunne forsvares?

Morten

Jeg henger meg på , og gir min støtte til forslaget til Iver. Tror det vil gjøre hornet til en sikkrere og finere opplevelse.

Av alle forslag som har vært diskutert de siste årene så tror jeg ikke det er noen forslag som eliminerer steinsprang faren like godt som dette. Turen blir selvsagt lengre og  kompleks. Men med god informasjon så tror jeg det blir raskt innarbeid, og det blir jo ikke no særlig mere seriøst enn mange andre turer her i dalen

Gode poeng som kommer frem her. Angående etikken rundt å bolte opp eksisterendes ruter eller i fjellene våre.

En må vel innse at uansett vilke løsning en måtte gå for så vil det finnest argument både for og i mot. En tanke er jo kanskje å fjerne alle bolter , og deretter se ann utviklingen før en går til  det skritt å sette flere bolter??

Iver

Ja, en mulighet er selvsagt å fjerne alle boltene, altså rappellruta, i Nordveggen – og la det være med det. Skal man legge ekstremt prinsipielle holdninger til grunn, bør man vel da også fjerne de (steingamle) faste nedfiringsfestene i Normalveien (3 stk). Mitt poeng var imidlertid ikke å være så vanvittig naturvennlig,  ”etisk” og ”estetisk”. Jeg tenkte kanskje at folk ville beholde den etablerte fordelen og sikkerheten  med å ha ei god returrute, men uten at denne returen utsetter folk på veg opp og ned fra Hornet for livsfare. Det kan vi oppnå ved å fjerne rappellruta i Nordveggen, og erstatte den med ei ny rappellrute på sørsida. De faste installasjonene vil faktisk kunne begrense seg til fire nesten usynlige syrefaste limbolter. Det er da vel også et framskritt i forhold til det som nå står i Nordveggen? Når alt dette er sagt: Fokus bør være at klatremiljøet må slutt å snakke, og heller gjøre noe med den livsfarlige praksisen vi har sett utvikle seg i Nordveggen på Hornet gjennom mange år. Jeg tror den første dødsulykka kan være like om hjørnet. Skal vi vente på den – før vi gjør noe?

Jo

Hei, alle sammen!
Det begynner å bli fart i debatten, og jeg hiver meg med. Først vil jeg si at jeg er grunnleggende uenig i et synspunkt som er kommet fram her (fra Nils), om at det skal være et slags mål å få færre personer til å klatre på Hornet. Hvem er det da som skal få lov til å påberope seg retten til å klatre dit? Den som mener det er for mange folk der, kan heller klatre på et annet fjell. Romsdalshornet er et mål for mange, og en fantastisk inspirasjon til å komme i gang med fjellklatring, og det bør det fortsatt være.
Når det gjelder rapell/retur synes jeg Iver sitt forslag er veldig godt, men jeg synes man samtidig burde fornye/montere rapellfester nedover normalvegen, samtidig som man fjerner de i Nordveggen. Da har man to alternativer ned, og får dermed spredd trafikken. Og man har et kort alternativ for de som kommer ut for dårlig vær. Da har vi i alle fall økt sikkerheten betraktelig, og det må være hovedfokus!

Ole

Mye bra kommer frem her, jeg tror at om vi tilrettelegger mer ned normalveien så vil denne få all trafikk og vi vil være kommet
like langt med tanke på steinsprang. Med å tilrette kun på sørsiden, så vil vi nok oppnå en bedre spredning av trafikken. Ang
skissa til Iver, så trenger vi vel ikke tilrettelagte standplasser på vei opp på lillehornet? jeg mener forøvrig at vi får et mer
estetisk fjell når vi fjerner boltene i nordveggen, selv med en retur over lillehornet.

 

2. Møtereferat

Referat fra Medlemsmøte i RTG med andre interesserte.

Møtet ble holdt på Grand Hotell, Åndalsnes, 08.06.2009.

Tema: Ny rapellrute som retur fra Romsdalshornet.

Susanne innledet. Saken har vært forsøkt løst i flere år, uten at vi har fått noe resultat. Det er nå blitt ny fart i saken etter at Iver har kommet med et helt nytt og konkret forslag, med retur over Lillehornet, Hornaksla og Oliskardtind.

Iver redegjorde for sitt forslag:

Bakgrunnen er farlige situasjoner som har oppstått med stor trafikk opp og ned Nordveggen.

Mange nestenulykker er registrert, og også noen ulykker med personskader.

Rensing av fjellet har vært gjort, med begrenset resultat.

Trafikken øker, og risikoen for ulykker øker da samtidig.

Løsningen kan være å kanalisere trafikken i en retning, slik at det ikke rapelleres og klatres på samme sted.

Mulig tilleggsforslag nr 1: 2-4 faste bolter til standplasser for klatring/klyving som blir på returen over Lillehornet / Hornaksla / Oliskartind.

Mulig tilleggsforslag nr 2: Nye rapellfester nedover Normalvegen.

Hovedpoenget må i alle fall være å hindre ulykker og i værste fall dødsulykker.

(For fullstendig beskrivelse av Iver sitt forslag vil referenten henvise til Blekka eller Romsdal Budstikke).

Nå fikk deltagerne på møtet anledning til å komme med sine synspunkter. Ragnhild var ordstyrer:

Odd Roar: Skal man ta en avgjørelse, må det være enighet i miljøet. Dette er et premiss. Et minus ved forslaget er at det blir en lang tur over Oliskartind. Er det mulig å rapellere direkte fra Lillehornet på Østsiden?

Morten: Sydeggen er ei veldig fin rute. Det er synd å kanalisere mye trafikk ned den ruta.

Geir: Er det mulig å finne en ny rute opp i stedet, for eksempel lenger mot vest?

Eske: Alle vet om faren for ulykker, men ansvaret har til nå falt mellom 2 stoler. Hvem skal ta ansvaret? Det kan være vanskelig å ta på seg ansvaret, men noen må gjøre det.

Odd Roar: Det finnes ingen opplagte gode løsninger, og det er en av grunnene til at det er vanskelig å ta ansvaret.

Ole: Nordveggen er relativt trygg når det er lite folk der. Iver sin løsning fører til at folk er mye lenger ute. Man bør derfor ha et alternativ til denne.

Ellers er det en erfaring at når det er ”fullt” i Nordveggen, er det mange tilreisende. De er ofte lite lydhøre i forhold til gode råd.

Jostein: Vi fastboende går fra ”holet” (standpl. over 1. taulengde) mot venstre, og det er mye tryggere enn å gå rett opp. Topo’en viser mer rett opp.

En fare med Iver sitt forslag er hvis noen prøver å gå ned i Oliskaret.

Lena: Noen høres ut til å mene at rapellering ned Normalvegen er uaktuelt. Er det ei sikker rute?

Morten: Det er utsatt for steinsprang der også, hvis det blir mye trafikk. 2 lag samtidig i Normalvegen går normalt bra.

Susanne: Bjarte har brukt mye tid i Nordveggen, og på sidene av den, og i Normalvegen, for å se på mulighetene for rapellrute. Konklusjonen i forhold til Normalvegen var at sikkerheten ikke ble bedre av en rapellrute der (hvis dette var eneste rapellruta).

Vi trenger noen som kan gjøre research på Østsiden av Lillehornet!

Iver: I Normalvegen er det ganske fast der rapellene er i dag, men mye løsgods der man går mellom.

Rapell ned fra skardet / salen sør for Lillehornet er uaktuelt, der er det løst fjell.

Er enig i at det er synd å berøre den fine ruta Sydeggen!

Rapellrute ned østsida/østryggen fra Lillehornet er interessant. Har klatret der en gang for mange år siden.

Susanne: Hvis vi tenker oss at rapellruta i Nordveggen fjernes, hvordan vil guidene ta folk ned igjen?

Flere: Normalvegen. De som føres er ofte ikke i form til lengre turer som for eksempel over Oliskartind.

Morten: Turen over Oliskartind kan bli så lang at den blir lite brukt. Hva med bare å fjerne rapellfestene i Nordveggen og se hvordan det utvikler seg?

Jostein: Hvis festene bare fjernes, vil mange henge igjen slynger, og mange vil bruke gamle slynger. Det gir høyere risiko igjen. Dessuten kan Normalvegen være vanskelig å finne ned når du ikke har gått den opp.

Ole: Hver enkelt fører har et ansvar for å velge den ruta som er sikrest den aktuelle dagen, og være villig til å tilpasse seg andre klatrere.

Henki: Det er ikke noe argument at turen blir lang. Hornet er i dag en kort tur p.g.a. all tilretteleggingen.

Iver: Synes ikke at dette blir ”en lang tur”. Sammenlign med andre toppturer i området!

Eske: Iver sin løsning er å tilby folk å velge en lavere risiko. Man kan da unngå de mest ukontrollerbare faktorene.

Geir: Kan man ikke tilrettelegge 2 alternativer?

Ragnhild: Blir Hornet en lang tur å guide med Iver sin returrute? Hva da med Vengetind og Kvanndalstind? Guidene må vel i alle fall se folk an, hvem som er i stand til å gjennomføre en tur?

Johnny: Rapellrute møt øst fra Lillehornet må vel være aktuell, hvis det mulig å få til?

Eske: Det blir likevel en tur som tar lengre tid enn i dag. Det blir ganske mange rapeller!

Susanne: Noe av Hornet er i verneområde. Hva har det å si for ny rapellrute?

Brit: Vedlikehold er tillatt uten videre. Nye tiltak må søkes, hvis det er innafor verneområdet.

Morten: Tilrettelegging med flere rapellfester kan føre til at det kommer enda flere folk, og at det da igjen går utover sikkerheten.

Susanne: Det er jo en del av RTG sin agenda å få folk ut i fjellet. Men selvsagt ikke på en slik måte at det går utover sikkerheten!

Lena: Kunne man tenke seg å tilrettelegge med et wiresystem som kunne sikre folk i en travers fra slutten av en rapell til begynnelsen av den neste? Da ville man unngå at folk stod i fall-linjen fra rapellen ovenfor. (Referentens kommentar: Rapellruta ville da bli en diagonal ned fjellsida)

Henki: Støtter Iver sitt forslag, og nye rapellfester ned Normalvegen.

Susanne: Uansett hva som velges må man markedsføre endringene.

Iver: Plakater kan settes opp, og man kan bruke avisene.

Viktig at det er enighet før man gjør noe, ellers kan man oppleve ”sabotasje” på nye bolter.

Susanne: Kan man så si at det er enighet om å fjerne rapellfestene i Nordveggen, og tilrettelegge 2 alternative rapellruter ned?

Jon K.: Er mot å fjerne rapellfestene i Nordveggen. Man kan heller rense veggen for løsgods, eller lage rapellrute lenger vest.

Eske: All rapellering i Nordveggen gjør at løsstein havner i klatreruta, også om rapellruta ligger litt til siden.

Susanne: Er det noen som vil ta oppgaven med befaring av østsiden på Lillehornet?

(Morten og Odd Roar tar det på seg.)

Jon K.: Er det slik at man har fått lovnad på midler, som man ikke fikk brukt?

Susanne: Ja, men det spiller ingen rolle. Det koster ikke så mye.

Geir: Man kan kanskje søke om midler på nytt også.

Louis: Hva er ansvarsforholdet for RTG, hvis man monterer rapellfester?

Susanne: (Refererer fra svar fra Stein Tronstad). Uaktsomhet ved monteringen er det eneste som kan gi grunn for søksmål.

Jo: Viktig å få sjekket østsida av Lillehornet raskt, slik at man får valgt det ene eller det andre alternativet, og får prosjektet gjennomført i 2009.

Iver: Da kan de sjekke litt ved sydeggen samtidig, slik at begge alternativer avklares!

Eske: Angående juridisk ansvar: En bolt i Mjelvahammeren eller Boschveggen er vel det samme som en bolt i Hornet? Ansvar for bolter kan ikke være noe nytt, slik sett.

Louis: Forskjellen er at her vil man vite sikkert hvem som har montert dem!

Susanne: RTG vil ta ansvar for de nye festene, også i forhold til ettersyn og vedlikehold.

Ragnhild: Det ser ut til at det begynner å bli enighet om en delt løsning, både med Iver sin rute og utbedring nedover Normalvegen.

Iver: Nordveggen blir tryggere om man fjerner rapellruta der. Det er positivt å få bedre rapeller ned Normalvegen også. Man bør gjøre alle disse 3 tiltakene: Lage 2 alternative returruter, og fjerne den i Nordveggen.

Geir: Det er viktig å ha et alternativ for dem som ikke gidder å gå så langt også.

Henki: Hvorfor det?

Geir: Ellers kan det bli mange gamle slynger hengende etter hvert.

Henki: Etter hvert vil nok trafikken gå noe ned, og da vil også bruken av private slynger avta.

Susanne: Kommunikasjonen videre i prosessen bør foregå på et forum som Odd har laget på hjemmesida til Moldeveggen. Vi må ha et nytt møte for å ta en avgjørelse.

Eske: Det er i alle fall viktig at noe gjøres i år.

Louis: Hvorfor ikke bare begynne å montere Iver sin rute?

Susanne: Lillehornet-alternativet må utredes først.

Iver: Vi må i alle fall handle raskt. Nå har vi begynt å diskutere saken, og da har vi allerede et moralsk ansvar.

Johnny: Vi må fjerne rapellfestene i Nordveggen straks de nye alternativene er ferdige.

Susanne: Jeg tror vi må ha en overgangsfase. Ellers vil det kanskje skape problemer for planlagte guidede turer.

Henki: Mener også at rapellene i Nordveggen fjernes straks ny rute er ferdig.

Ragnhild: Ellers er hele 2009-sesongen like utsatt i Nordveggen.

Geir: Kan vi ikke ordne festene i Normalvegen straks?

Ivar: Guidene i  Fjellfestivalen vet hvor festene bør sitte.

Susanne: Grunneier i Normalvegen er Hen Fjellstyre. Vi må ha tillatelse fra grunneieren før vi starter.

Jon K.: Geværløpet må ikke fjernes uansett, det er historisk.

Morten: Men retur bare i Normalvegen løser ikke problemet. Vi må ha et alternativ til.

Jon K.: Det er flotte rapeller i Nordveggen, det blir ikke samme opplevelsen å rapellere i Normalvegen.

Henki: En eventuell rapell i Sydeggen blir i alle fall luftig nok!

Marte: Kan ikke se noen spesielle problemer for Fjellfestivalen om rapellruta i Nordveggen fjernes. Men det er Nils som er ansvarlig for turene, så han burde få uttale seg.

Odd Roar: Foreslår å starte markedsføringen av endringene av  rapellruter straks. Sette opp plakater og bruke avisene.

Geir: Vil færre gå opp Normalruta hvis det blir mer rapellering der, pga sikkerhetsproblemer?

Jostein: Normalruta har sin historie, og mange vil gå den uansett.

Odd Roar: Det er viktig at den som skal montere nytt, har riktig kompetanse!

 

Susanne: Vi tar en oppsummering:

Morten og Odd Roar undersøker nærmere mulighetene i Lillehornet og Normalvegen.

Hvis østsida av Lillehornet kan brukes, kan dette være et alternativ til Iver sitt forslag og en utbedring av rappellfestene i Halls Renne er ikke nødvendig.

Hvis østsida av Lillehornet ikke kan brukes, må Iver sitt forslag over sørsida av Lillehornet undersøkes nærmere. Blir Iver sitt forslag realisert må også rappellfestene ned Halls Renne utbedres.

Rappellruten i Nordveggen må fjernes uansett, men først når det er etablert et eller fler alternativ(er).

Vi må ha en gruppe som starter markedsføring. (Lena, Iver og Susanne stiller i den gruppa).

 

Susanne oppfordrer medlemmer til å følge med på www.romsdaltindegruppe.no, hvor det vil bli lagt ut referat fra møtet og eventuelle innspil i saken. Medlemmer oppfordres dessuten til å komme med innspill og kommentarer i Forum på www.moldeveggen.no.

 

Referenten ber om forståelse for at det ble vanskelig å referere alle innlegg ordrett. Hvis noen mener seg feilaktig sitert eller misforstått, får de gi en tilbakemelding til Jo eller Susanne snarest.

 

Jo Unhjem / referent

 

Møtedeltagere:

Odd Roar Wiik

Steinar Kringstad

Odd Tokle Sæbø

Iver Gjelstenli

John Dale

Jostein Brakstad

Louis Gridset

Jon Kvam

Morten Eilevmo

Henki Flatlandsmo

Ole Haltvik

Brit E. Grønmyr

Eske Vangsgaard

Lena Dahl

Johnny Sørensen

Geir Klepaker

Ragnhild Amundsen

Susanne B.F. Johansen

Marte Berild Hjelle

Jo Unhjem

 

 

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

Eivind Nordeide - Daglig Leder

Tlf: 93458522

post@moldeveggen.no

Boltepolitikk

  1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
  2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
  3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
  4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

  1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
  2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
  3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
  4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.