Romsdal Tindegruppe

 

NYHETER:

03.07.2016

Statens vegvesen skal i perioden høsten 2016 til sommeren 2018 gjennomføre rassikringstiltak langs E136. Av tiltakene er en 240 meter lang løsmassetunnel der snøskredene oftest opptrer, nedenfor klatrefeltet Hornaksla.

Det pågår nå arbeid med overvannshåndtering oppe ved klippen for å legge til rette for byggeperioden, dette vil avsluttes i løpet av juli 2016. Det er framkommelig opp til klippen fra parkeringen i vest. Et midlertidig anleggsområde langsmed klippen vil være avstengt for ferdsel (se skisse).

Under byggeprosjektet vil det bli stor anleggsvirksomhet i området. Ferdsel langsmed klippen vil trolig ikke bli påvirket av dette. Vi vil så godt det lar seg gjøre legge til rette for parkeringsmuligheter på vestsiden av klippen og ferdsel opp til klippen. Tiltak for å sikre ferdsel for klatrer i byggeperioden kan være informasjonsskilt og merkede stier.

Mer informasjon om prosjektet finner dere her: http://www.vegvesen.no/Europaveg/e136fantebrauta

 

18.06.2016

Romsdal Tindegruppe skal opprette et veggstyre i den nye klatreveggen Carls Hall på Åndalsnes.

I den forbindelse søker vi personer som kunne tenkte seg et verv.

Oppgaver for styret:

 • Vedlikeholde veggen med nye ruter/renhold
 • Organisere vakter
 • Lokale samlinger/aktiviteter

 Frist 1 juli.

 

 

 

Romsdal Tindegruppeble stiftet i 1977 og har i dag ca. 400 medlemmer. Målsettingen for klubben er å fremme kontakten mellom klatrere i Romsdalen, arbeide for trivsel og sikrere ferdsel i fjellet og ivareta interesser i forhold til adkomst.

Vi er en klubb med stor «takhøyde», og har av den grunn alle typer klatrere og fjellsjeler i klubben. En kan nevne ekspedisjons-, vinter-, is-, fjell-, sports- og "sofaklatrere", samt skibestigere, tinderanglere og toppturister for alle årstider. Dette er klatrere på alle nivå fra begynnere til topp-nivå i Norge både sportslig, erfaringsmessig. Vi har også høyt kvalifiserte instruktører og fjellførere blant medlemmene. Det er også våre medlemmer som driver Romsdal Alpine Fjellredningsgruppe med de utfordringer det innebærer.

Så hva gjør vi og hva er det vi kan tilføre ??

 1. Først og viktigst er å skape møteplasser slik at det kan formidles og utveksles erfaring.  Det kan være tips om utstyr, sikkerhet, turer, rutevalg etc.
 2. Fellesmøter med lysbilder og sosialt samvær i mørketida, samlinger og enkel kursvirksomhet.  Vi skal forsøke å arrangere to klatre samlinger hvert år.
 3. Vi har ei hytte også !!  (I Hestebotn mellom Isfjord-fjellene Klauva og Kirketaket).  
 4. Medlem av Klatreforbundet . Dette gir ytterligere erfaringsutveksling, tilgang på diverse kurs og alle medlemmer i RTG kan delta i nasjonale konkurranser
 5. Vi prøver å gjøre ting litt billigere……..rabattavtaler !!
 6. Bidra til er rebolting av ruter i aktuelle klatrefelt, og stille med utstyr for boring av nye ruter. Gjøre et arbeid i forhold til søknad om midler til diverse, bl.a. vedlikehold av klatreveggen i Molde, klatreførere, etc.
 7.  Ny klatrevegg blir bygget i det nye tindesenteret på Åndalsnes!

 

 

Kontakt

Romsdal Tindegruppe

v/Arve Fiva - Nestleder

Tlf: 950 40 117

Boltepolitikk

 1. RTG skal i størst mulig grad tilstrebe sporløs ferdsel, ivareta naturvernhensyn og holde tekniske inngrep på et minimum.
 2. Ruter som kan sikres naturlig, skal ikke boltes. Unntak kan gjøres der enkeltstående bolter for å linke naturlige linjer er nødvendig for å ikke utsettes for unødvendig stor risiko.
 3. Det skal som hovedregel ikke boltes i fjellet (alpint terreng). Eventuell bolting av flertaulengders ruter må bygge på spesielt grundige vurderinger av stedlige forhold og sikkerhet.
 4. Lokale tradisjoner og rutenes bestigningshistorie skal tas hensyn til, særlig etablerte skiller mellom felt for naturlig sikret klatring og klatring på faste forankringer.

English verson:

 1. RTG shall to the extent possible endeavor without a trace, protect nature conservation considerations and keeping technical interventions to a minimum.
 2. Routes which may be secured naturally, shall not be bolted. Exceptions can be made where the individual bolts for linking natural lines is required to not be subjected to unnecessary great risk.
 3.  As a general rule, not bolted in the mountains (alpine terrain). Possible bolting of multi pitch routes must build on particularly thorough assessments of local conditions and safety.
 4. Local traditions and panes ascent history should be taken into account, especially established distinctions between fields of natural secured climbing and climbing on fixed anchors.